Postupak pri upisu


Za upis u I godinu I ciklusa studija mogu konkurisati svi zainteresovani kandidati koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu. Prijavljivanje se može izvršiti neposredno nakon objavljivanja Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Pored potrebne dokumentacije, koja će biti definisana Konkursom, svi kandidati koji konkurišu za upis na Fakultet informacijskih tehnologija su obavezni polagati prijemni ispit koji će se organizovati neposredno po okončanju Konkursa.

Osnovna literatura za pripremu prijemnog ispita je udžbenik INFORMATIKA za drugi razred gimnazije, koji je realizovao Jikkyo Shuppan.Co.Ltd u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), a po ugledu na japanski udžbenik „Informatika B”, 2008. Udžbenik je dostupan na sljedećem linku.

Nakon provedene procedure prijemnog ispita, primljeni kandidati za upis na I godinu studija je potrebno da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • upisni list, prijavni list i upisnica – index (kupuje se u zgradi Rektorata, cijena indexa sa upisnim materijalom iznosi 30,00 KM)
  • ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može se izvaditi i u mjestu prebivališta);
  • dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm);
  • uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000291496, Raiffeisen banka, primalac Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • uplatnica od 30,00 KM (naknada za korištenje informacionog sistema) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031 , Raiffeisen banka, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.;
  • uplatnica od 40,00 KM (Biblioteka, Studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.