Koncept studiranja


Nastavni plan i program prvog ciklusa Fakulteta informacijskih tehnologija  je trogodišnji (180 ECTS) i vodi do stjecanja zvanja bakaleureat informacijskih tehnologija. Nastavni plan i program kao i svi oblici rada sa studentima utemeljeni su na Bolonjskoj deklaraciji.  Osim dodiplomskog studija Fakultet nudi i master studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS).

Na Fakultetu informacijskih tehnologija, pored mogućnosti praćenja nastave uz slušanje predavanja u Mostaru, pruža se mogućnost praćenja nastave po sistemu "distance learning" tj. učenje na daljinu. Sistem učenja na daljinu se primjenjuje od školske 2001/2002. godine.

Učenje na daljinu je proces u edukaciji koji podrazumijeva distribuciju znanja  na lokacije koje su fizički udaljene od Univerziteta, odnosno Fakulteta. Ovaj način studiranja, u našem slučaju, podrazumijeva postavljanje nastavnih materijala sa sadržajima svih predavanja i vježbi na DL sistem Fakulteta informacijskih tehnologija kojem se pristupa putem Interneta ali i korištenje Youtube (za prezentaciju video materijala) i Facebook (za kominikaciju i  razmjena multimedijalnih sadržaja). Osim distribucije nastavnih materijala, softversko rješenje (DL sistem) omogućava i „online“ prijavu ispita, kao i e-mail, chat, Forum. Spomenuti softver rezultat je rada zaposlenika FIT-a. Ovaj oblik studiranja namijenjen je studentima koji bilo iz privatnih, bilo iz poslovnih razloga ne mogu pohađati nastavu.

Broj studenata i DL i onih koji slušaju nastavu u Mostaru je u stalnom porastu. Potrebno je istaknuti da se Fakultet ne finansira iz budžetskih izvora. Troškovi Fakulteta (plate zaposlenih, nabavka opreme, pribor i inventar, el. energija, izgradnja i održavanje objekta i sl.) pokrivaju se iz školarina, tj. uplata studenata prilikom upisa. 

Nastavak školovanja u inozemstvu

Primjena odrednica Bolonjskog procesa donosi mnoštvo prednosti. Jedna od njih je, svakako, i mogućnost nastavka školovanja u inozemstvu. Mnogi studenti FIT-a su iskoristili ovu mogućnost  i nastavili školovanje u nekoj od zemalja zapadne Europe. Najčešći izbor studenata je Austrija.

Imena nekih od vaših kolega koji su nastavili studirati u inozemstvu možete pročitati u nastavku:

 • Alma Salihbašić - Austrija
 • Muris Softić- Austrija
 • Edita Radoš- Austrija
 • Jasmin Hadžajlija- Austrija
 • Adis Salčin- Austrija
 • Emil Mešić- Austrija
 • Fuad Abazović- Austrija
 • Elemedin Dedović- Austrija
 • Sanjin Radoš- Austrija
 • Zekić Damir- Austrija
 • Amra Džombić- Austrija
 • Amer Dadić  - Austrija
 • Ivona Blažević – Francuska
 • Amar  Husejić - Japan

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.