Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 31.05.2024. 15:08

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 220-389/24 od 26.04.2024. godine, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje 

 

JAVNI KONKURS

za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2024-2028. godine

 

I

Za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uslove: 

 

Opći uslovi su: 

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana; 
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne; 
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije; 
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 

 

Posebni uslovi su:  

 

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje  redovnog ili vanrednog profesora; 
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom; 
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik; 
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom; 
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 

 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti potpisani Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine (2024-2028.). 

 

II

Dokazi o ispunjavanju uslova za izbor dekana    

 

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti sljedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija, i to: 

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca);  
 2. Odluka o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno  zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru ili potvrdu o izboru u zvanje (original ili ovjerena kopija); 
 3. Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru;
 4. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda
 5. (original ili ovjerena kopija); 
 6. Ovjerenu Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 7. Ovjerenu Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2024-2028. godine, potpisan od strane kandidata.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca; 
 2. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet)  godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 3. Uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet)  godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 4. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
 5. Ovjerenu  izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

III

 

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama i dostavljaju se na adresu: 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru - Fakultet informacijskih tehnologija

Sjeverni logor b.b. 

88 104 Mostar

Bosna i Hercegovina

Uz naznaku: „Za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - za mandatni period 2024-2028. godine“-ne otvaraj  

 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa.

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.