Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 22.07.2020. 12:11

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 220-704/20 od 15.7.2020. godine, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS 

za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 

na period od četiri godine

I

Za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:  


Opći uslovi su: 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana; 
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 

 

Posebni uslovi su: 

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom; 
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik; 
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom; 
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 

 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

II

Dokazi

Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana  Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija i to:  

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci; 
 2. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca; 
 3. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca; 
 4. Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca; 
 5. Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 6. Ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca; 
 7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original; 
 8. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci; 
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original; 
 11. Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata.

 

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list“ i dostavljaju se na adresu: 

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru Fakultet informacijskih tehnologija, Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj 


IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.