Organizaciona struktura


Fakultet informacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje nastavu na dvije lokacije: u okviru univerzitetskog kampusa u Mostaru i dislociranu nastavu u  Goraždu. Odvijanje nastavnog procesa prati adekvatna materijalna i kadrovska osnova. Na Fakultetu u nastavnom procesu angažovano je 10 nastavnika i saradnika, te 11 asistentata. Uspješno odvijanje nastave ne bi bilo moguće bez adekvatnih stručnih službi Fakulteta, koje su istovremeno servis, kako nastavnom osoblju tako i studentima.

Osnovnu organizacionu strukturu Fakulteta čine:

 • Upravni odbor
 • Menadžment (dekan, prodekani za nastavu i naučno istraživački rad)
 • Nastavno naučno vijeće
 • Studentska služba
 • Služba pravnih i kadrovskih poslova
 • Služba za administraciju sistema i opreme
 • Institut za informacijske tehnologije
  • laboratorija za softverski inženjering
  • laboratorija za informacijske sisteme
  • laboratorija za grafiku i multimedije
  • laboratorija za robotiku i inteligentne sisteme
  • laboratorija za sigurnost i zaštitu informacijskih sistema i
  • laboratorija za informacijske tehnologije u obrazovanju

Također, pri Fakultetu djeluju Cisco, Microsoft i Mikrotik akademije kroz čije programe se mogu steći specijalistička znanja iz različitih oblasti informacijskih tehnologija. Fakultet ima vlastitu biblioteku, a studenti FIT-a imaju i pristup univerzitetskoj biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi).

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.