Koncept studiranja


Tokom studiranja na prvom ciklusu (bakalaureat-bachelor) studenti ostvaruju programske izlaze koji se ogledaju u znanjima, vještinama i kompetencijama koje su stekli u skladu s nastavnim planom i programom prvog ciklusa.
 
Nastavni plan i program drugog ciklusa studija (master) i njegova realizacija omogućuju studentima da nastave studiranje, prošire postojeća znanja i vještine i steknu nove u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
 
Iako je master studij zamišljen kao studij za informacijske tehnologije, koncipiran je tako da se studenti mogu usmjeravati na najvažnije oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao što su softverski inženjering, informacijski sistemi, upravljanje projektima u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i dr.. To je realna postavka zato što su softverski produkt i projektovanje i upravljanje informacijskim sistemima najvažniji elementi razvoja i primjene informacijskih tehnologija u svim oblastima ekonomskih sistema, administracije i uprave, obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i dr. Visokoobrazovani kadar sa kompetencijama koje će steći kroz ove studije spreman je da se uključi u širok spektar potreba okruženja, u kojem će biti tražen kadar na tržištu. Osnovne kompetencije koje će studenti master studija steći usmjerene su na sposobnosti razvoja softvera - od specifikacije, preko dizajna, implementacije, pa do odgovarajuće dokumentacije i održavanja softverskih sistema, te sposobnosti upravljanja kvalitetom softvera, projektovanja informacijskih sistema, upravljanja informacijskim projektima i eksploatacije informacija za potrebe raznih drugih društvenih sistema.
 
Fakultet informacijskih tehnologija implementira ovako definisan drugi ciklus visokog obrazovanja koji će rezultirati stvaranjem visokoobrazovanog informatičkog kadra, sposobnog da se uključi u realizaciju state-of-the-art sistema softverskog inženjeringa i ostalih bitnih aspekata upotrebe informacijskih tehnologija. Bitni aspekti ovog studija su osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno-istraživački rad, sposobnost rada u timu, spremnost za cjeloživotno učenje i dr.
 
Nastava na drugom ciklusu izvodi se kao kombinacija nastave uživo i isporučivanja lekcija putem DLWMS-a (Distance Learning Web Management System), u skladu s realnim zahtjevima i potrebama predmeta. U okviru istog sistema studenti se mogu informisati i o ostalim pratećim aktivnostima na drugom ciklusu studija. 
 
Programski izlazi master studija su usklađeni sa znanjima, vještinama i kompetencijama iz Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (The IT QualificationsFramework in Bosnia and Herzegovina for Higher Education), kao i Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF).
 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.